E-Nabız Tanı Silinmesi Başvurusu Nasıl Yapılır?
21 Kasım 2023

       Sehven hatalı kaydedildiği bildirilen sağlık kayıtlarına (tanı ,ilaç, reçete vb.) ilişkin başvurularda işlem tesis edilebilmesi için Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü' nün 04.09.2023 tarih ve E-95741342-020-223804278 sayılı Makam Olur' unda  yer alan Hatalı Sağlık Kayıtlarında Uygulanacak İş ve İşlemler (Metodoloji) başlıklı dokümanda belirtilen işlem adımlarının yürütülmesi gerekmektedir.
     
1 - Hatalı Sağlık Kayıtlarında Uygulanacak İş ve İşlemler - Metodoloji (İndirmek için Tıklayın)

2 - Talep Formu (İndirmek için Tıklayın)

3 - Sağlık Verisi Değişiklik İşlemleri Kılavuzu (İndirmek için Tıklayın)


HATALI SAĞLIK KAYITLARINDA UYGULANACAK İŞ VE İŞLEMLER (METODOLOJİ)

Silinmesi/düzeltilmesi talep edilen metodolojiye uygun sağlık kayıtları 01.01.2022 tarihinden sonraki bir tarihe ait ise gerekli işlemin sağlık kuruluşunda yer alan Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (AHBS/HBYS) üzerinde ilgili sağlık kuruluşu tarafından yapılması gerekmektedir. Sağlık kuruluşundaki kayıtlarda yapılan düzeltmelerin sistemsel olarak e-Nabız’a gönderilebilme imkânı bulunmaktadır. Bu nedenle bu tür başvuruların Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi halinde işlem tesis edilmeyecektir.

1-      Mevcut durumda “sehven hatalı kaydedildiği kanıtlanmış” sağlık kayıtları için:

Sehven hatalı kaydedildiği bildirilen tanı ve/veya işlem, ilaç, tetkik, reçete gibi sağlık kayıtları ile ilgili işlemler için öncelikle 1.1. maddesinin gerçekleşmesi, bu sağlanamıyorsa diğer maddelerin (1.2. ve/veya 1.3. maddeleri) Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur. 1.1. maddesinde hekim kaydın hatalı olmadığını beyan ettiyse diğer maddeler uygulanamaz.

Tanı, işlem, ilaç, tetkik/tahlil veya reçete gibi muayeneye ilişkin oluşturulan sağlık kayıtları, hekimin eğitimi ve yetkinliği doğrultusunda belirlenmiş işlemler olduğu için bu kayıtların silinmesi/düzeltilmesi yönünde farklı bir hekim tarafından değerlendirme yapılmaması gerekir. Eğer 1.1. maddesindeki ilgili hekime ulaşılamıyorsa silinecek/değiştirilecek sağlık kaydına ilişkin değerlendirmenin bir kurul tarafından yapılması gerekmektedir.

1.1.      Tanı girişini yapan hekimin tanının ve/veya işlem, ilaç, tetkik/tahlil, reçete gibi sağlık kaydının hatalı kaydedildiğini bildiren yazı sı.

1.2.      Ve/veya sağlık verisinin girişinin yapıldığı sağlık tesisinin başhekim/başhekim yardımcısı/mesul müdür onaylı resmi yazısı.

1.3.      Ve/veya hatalı kaydedildiği belirtilen sağlık kaydının silinmesine/düzeltilmesine ilişkin Î1 Sağlık Müdürlüğünün uygunluk yazısı.

2-      Mevcut durumda “sehven hatalı kaydedildiği kanıtlanmamış” sağlık kayıtları için:

Sehven hatalı kaydedildiği kanıtlanmamış tanı ve/veya işlem, ilaç, tetkik/tahlil, reçete gibi sağlık kayıtları ile ilgili işlemlerin Genel Müdürlüğümüzce tesis edilebilmesi için aşağıda yer alan işlem basamakları uygulanacaktır.

2.1.              Sehven hatalı kaydedildiği kanıtlanmamış tanı ve/veya işlem, ilaç, tetkik/tahlil, reçete gibi sağlık kayıtlarında ilk olarak, vatandaşın en yakın İl Sağlık Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir. Sehven olduğu kanıtlanmamış sağlık kayıtlarında ancak hekime ulaşılamıyorsa (vefat, emeklilik gibi durumlar) veya hekim konuyla ilgili bir değerlendirme yapamıyorsa belirtilen işlemler uygulanmalıdır. Başvuruyu kabul eden İl Sağlık Müdürlüğünün bünyesinde kuracağı bir komisyon veya görevlendireceği hekimler vasıtası ile hatalı kaydedildiği iddia edilen tanı ve/veya işlem, ilaç, tetkik/tahlil, reçete gibi sağlık kaydı girişi ile ilgili araştırma yapacaktır.

Araştırma neticesinde; hastanın muayenesini gerçekleştirecek olan hekimler bir rapor düzenlemek suretiyle, ilgili tanının ve/veya işlem, ilaç, tetkik/tahlil, reçete gibi sağlık kaydının ilgili kişide ve ilgili tarihte bulunup bulunmadığına/kişiye ait olup olmadığı dair nihai kararını verecektir. Raporda “Muayenesi normaldir” şeklinde genel ifadeler kullanmak yerine, silinmesi/düzeltilmesi talep edilen tarih de dikkate alınarak hatalı olduğu iddia edilen sağlık kaydınm kişide ilgili tarihte bulunup bulunmadığı/kişiye ait olup olmadığı net bir şekilde ifade edilecektir. İlgili tarihte kişide yer alan sağlık kaydının silme/düzeltme değerlendirmesine göre işlem yapılabilecek olup aksi durumda herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.

2.2.              Sehven hatalı kaydedildiği kanıtlanmamış tanı ve/veya işlem, ilaç, tetkik/tahlil, reçete gibi sağlık kayıtları girişlerinde uygulanacak diğer yöntem aşağıda özetlenmiştir:

Vatandaş, hatalı kaydedildiğini iddia ettiği sağlık kaydının kendisinde bulunmadığına/kendisine ait olmadığına dair Eğitim ve Araştırma Hastanesinden heyet raporu alınmasını takiben, en yakın İl Sağlık Müdürlüğüne başvurusunu yapacaktır. İl Sağlık Müdürlüğü değerlendirirken öncelikle ilgili hekimden bilgi alınması esastır. Sehven olduğu kanıtlanmamış sağlık kayıtlarında ancak hekime ulaşılamıyorsa (vefat, emeklilik gibi durumlar) veya hekim konuyla ilgili bir değerlendirme yapamıyorsa belirtilen işlemler uygulanmalıdır. Heyet raporunda mevcut durum ile ilgili bir değerlendirme dikkate alınmamalı, kişinin silinmesini/düzeltilmesini talep ettiği sağlık kaydına ilişkin ilgili tarih dikkate alınarak yapılacak değerlendirmeye göre işlem yapılmalıdır. Yani “Kişinin mevcut durumunda belirtilen rahatsızlık bulunmamaktadır” veya “Muayenesi normaldir” şeklinde verilen kararlar kişinin

bugünkü sağlık durumuna ilişkin verilmiş bir karar olması nedeniyle bu bilgiye göre geçmişte yer alan sağlık kaydına yönelik silme/düzeltme işleminin yapılmaması gerekir.

Açıklama: “Sehven hatalı kaydedildiği kanıtlanmış” veya “Sehven hatalı kaydedildiği kanıtlanmamış sağlık kayıtlan ile ilgili 2.1) bendi ya da 2.2) bendinde belirtilen yöntemler çerçevesinde başvuru yapıldıktan sonra, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık kaydının silinmesi/düzeltilmesine uygunluk verilmesi durumunda, İl Sağlık Müdürü ya da İl Sağlık Müdürünün görevlendirdiği bir kişi tarafından onaylanmış resmi yazının Genel Müdürlüğümüze iletilmesi ile birlikte işlem tesis edilebilecektir.

Ayrıca, e-Nabız Sisteminde gerçekleştirilmesi talep edilen değişikliğin, sağlık hizmeti sunucusunun kendi sistemlerindeki kayıtlar üzerinde herhangi bir etkisi bulunmaması nedeniyle, değişikliğin sağlık hizmeti sunucusunun kendi kayıt sistemlerinde de gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İl Sağlık Müdürlüğü talep edilen değişikliğin sağlık hizmeti sunucusunun kayıt sistemlerinde de gerçekleştirildiğini kayıt altına almalı ve Genel Müdürlüğümüze göndereceği uygunluk yazısında bu durumu da bildirmelidir.

Yukarıda yer alan bilgilere ilave olarak;

         Sağlık kaydına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmış bir kayıt varsa bu kayıtların Genel Müdürlüğümüz tarafından sistemlerimizde silinme/düzeltme işlemi yapılamaz. İlgili düzeltme işlemi SGK tarafında gerçekleştikten sonra ilgili işlemler yapılabilecektir.

         İlaç silme işlemlerinde SGK’dan ilacın alınmadığına dair Medula ilaç döküm listesinin de Genel Müdürlüğümüze iletilmesi durumunda işlem tesis edilebilmekte olup aksi durumda işlem gerçekleştirilemez.

         Raporlar üzerinde yapılabilecek değişikliklere ilişkin açıklamalar EK’te (e-Rapor Sistemi İtiraz/Silme/Düzeltme İşlemleri) belirtilmiştir.


Ek: e-RAPOR SİSTEMİ İTİRAZ/SİLME/DÜZELTME İŞLEMLERİ

e-Rapor Sisteminde düzenlenen raporlara yönelik silme, düzeltme ve itiraz süreçleri aşağıdaki gibidir.

e-Rapor Sisteminden düzenlenen rapor elektronik imzalanarak oluşturulan sonuçlanmış bir belge olduğundan rapor kapsamında silinmesi talep edilen tanı bilgisi için raporun silinerek yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu işlem yapılmadan rapor üzerinde yer alan tanı/ların silinmesi veya düzeltilmesi mümkün değildir. Düzenlenen raporlar hekim kararı doğrultusunda ekran üzerinde yer alan iptal işlem butonu ile yapılabilmektedir. îptal işleminin yapılamadığı durumlarda vatandaşın Î1 Sağlık Müdürlüğü (ISM)’ne dilekçe ile müracaatı sonrasında süreçler takip edilir.

1   . Doğum Raporları

1.1       Raporların Silinmesi/ Düzeltilmesi îşlemi

Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne (NVİ) henüz iletilmemiş raporların silinmesi/düzeltilmesi işlemi vatandaş tarafından hastaneye yapılacak müracaat ile başlar. Hatalı rapor e-Rapor Doğum Modülü Başhekim ekranlarında raporu düzenleyen hekime iade edildikten sonra ancak hekim tarafından silinebilir/düzeltilebilir.

NVİ’ye iletilmiş hatalı raporların silinmesi sürecinde vatandaşın hastaneye yapmış olduğu başvuru ISM’ye iletilir. ISM tarafından rapor silindikten sonra vatandaş talebi veya hastaneye yapılan bilgilendirme ile yeni rapor düzenlenebilir. İşlem sonrasında NVÎ raporun silindiği konusunda ISM tarafından resmi yazı ile bilgilendirilir.

1.2       Doğum Tescil Bildirimli Raporların Silinmesi/ Düzeltilmesi İşlemi

Doğum tescili için Nüfus Tescil îşlemi Talep Formu vatandaş tarafından doldurulup imzalanır. Bu form sonrasında tescil yetkisi olan memur tarafından e-Rapor Sistemi üzerinden tescil işlemleri başlatılır. Eğer bu işlem hastane personeli tarafından hatalı yapılmışsa, ilgili personelin hatalı işlemi için tutanak tutularak yazılan bilgilerin hatalı olduğu kayıt altına alınır ve ÎSM’ye iletilir. İSM’deki yetkili personeller silme işlemini gerçekleştirdikten sonra NVÎ’ye resmi yazı ile doğum raporunun ve tescilinin silindiği bilgisini iletir. Rapor silindikten sonra vatandaşın doğumun gerçekleştiği hastaneye başvurması ile yeniden doğru rapor düzenlenir. Ayrıca silme işlemi sonrasında ÎSM tarafından NVİ’ye resmi yazı yazılarak doğum raporunun silindiği bilgisi iletilir.

Eğer Nüfus Tescil îşlemi Talep Formu e-Rapor Sisteminde oluşturulmuşsa, vatandaşın isim değişikliği talebi için mahkemeye başvurması gerekir.

1.3        Sözlü Beyan ve Sağlık Kuruluşu Dışında Sağlık Personeli Nezaretinde Gerçekleşen Doğum Raporlarının Silinmesi/Düzeltilmesi İşlemi

Sözlü beyana dayalı düzenlenen bildirimlerin silme veya düzeltme işlemleri için vatandaşın ÎSM’ye başvurması sonrasında e-Rapor Sistemi üzerinde yapılır. Bu belgeler e-imzalı olmamakla birlikte e-Rapor Sisteminde kayıt altında tutulur.

Sağlık Kuruluşu Dışında Sağlık Personeli Nezaretinde (SKDSPN) gerçekleşen doğum raporlarının silme veya düzeltme işlemi için vatandaş ÎSM’ye başvurur ve e-Rapor Sistemi üzerinde ilgili işlem e-imzalı olarak gerçekleştirilerek doğru rapor oluşturulur. Ayrıca silme işlemi sonrasında İSM tarafından NVÎ’ye resmi yazı yazılarak doğum raporunun silindiği bilgisi iletilir.

2      Sürücü Raporları

2.1           Raporlara İtiraz İşlemleri

Raporlara yapılacak itirazlar, vatandaş talebiyle (kişisel itiraz) veya herhangi bir kurumun itirazı ile (kurumsal itiraz) İSM tarafından gerçekleştirilir. Kurumsal itirazı girebilmek için süre kısıtlaması bulunmamakta olup kişisel itirazlar raporun düzenlendiği tarihten itibaren 30 takvim günü içerisinde oluşturulur.

Raporlara İtiraz Girilebilecek Durumlar;

         Uzman Hekim Kararlarına İtiraz

         Komisyon Kararlarına itiraz

2.1.1      Aile Hekimi ve Pratisyen Hekim Kararlarına İtirazlar

Aile hekimleri ve pratisyen hekimlerin düzenledikleri sürücü raporlarına itiraz girilemez.

2.1.2      Uzman Hekim Kararlarına İtirazlar

Uzman hekim kararlarına “Kişisel İtirazlar” 30 takvim günü içerisinde İSM tarafından e- Rapor Sistemi üzerinden oluşturulur. Uzman hekim raporlarına “Kurumsal İtiraz” tipinde herhangi bir süre şartı aranmadan itiraz girişi yapılır.

İtiraz girişi sonrasında vatandaş, itirazda bulunduğu branşlardan sevk edildiği sağlık kuruluşuna başvuruda bulunur.

2.1.3      Komisyon Kararlarına İtirazlar

Komisyon kararlarına “Kişisel İtirazlar” 30 gün içerisinde İSM tarafından e-Rapor Sistemi üzerinden oluşturulur. Sürücü komisyon raporlarına “Kurumsal İtiraz” tipinde herhangi bir süre şartı aranmadan itiraz girişi yapılır.

İtiraz girişi sonrasında vatandaş, sevk edildiği İSM’ye başvurarak 30 takvim günü içerisinde komisyon başvurusunu gerçekleştirmesi gerekir.

2.1.4      Başvuru Süreleri

Aile hekiminden başlanan ancak nihai karan oluşturulamayan durumlarda (Uzman Hekime Sevk) vatandaşın uzman hekime muayene olması için sistemde belirli bir süre bulunmamaktadır.

Vatandaşın belirli durumlarda başvuru oluşturması gereken durumlar aşağıdaki gibidir. Komisyon başvurularının oluşturulmasının ardından;

         Uzman Hekim kararlarına Kişisel itiraz 30 (otuz) takvim günü

         Komisyon kararlarına Kişisel itiraz 30 (otuz) takvim günü

         Komisyon başvurusu oluşturma 30 (otuz) takvim günü

         İtiraz Sonrası hakem hastane başvurusunun oluşturulması 35 (otuz beş) takvim günü

         İtiraz Sonrası hakem hastanede rapor işlemlerinin tamamlanması 90 (doksan) takvim günü

         İtiraz Sonrası bölge hakem hastane başvurusunun oluşturulması 35 (otuz beş) takvim günü

         İtiraz Sonrası bölge hakem hastanede rapor işlemlerinin tamamlanması 90 (doksan) takvim günü

Başvuru süreleri geçen kişilerin haklı gerekçeleri olmaları durumunda İSM resmi yazı ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (SHGM)’ne talebi iletir. SHGM’deki personel süre istisnası tanımlama işlemlerini gerçekleştirir.

2.2            İstisna Süre Tanımlama İşlemleri

Sağlık Raporları Usul ve Esasları Yönergesinde başvuru ve itiraz süreleri içerisinde geçerli sebeplerden dolayı süreyi kaçırmış kişilere işlemlerine devam edebilmesi için süre istisnası tanımlar. Süre istisnası tanımlanacak kişilerin talepleri İSM aracılığı ile resmi yazıyla SHGM’ye iletilir.

İstisna tanımlanabilecek durumlar aşağıda belirtilmiştir.

         İtiraz Başvuru süresini kaçıranlar için “İtiraz Başvuru İstisnası”

         Komisyon Başvuru süresini kaçıranlar için “Komisyon Başvuru İstisnası”

         Hakem Hastane başvuru süresini Kaçıranlar için “1. İtiraz Hastane Başvuru İstisnası”

         Hakem hastanede rapor işlemini tamamlamayanlar için “1. İtiraz Rapor Tamamlama İstisnası”

         Bölge Hakem hastane başvuru süresini Kaçıranlar için “2. İtiraz Hastane Başvuru İstisnası”

         Bölge Hakem hastanede rapor işlemini tamamlamayanlar için “2. İtiraz Rapor Tamamlama İstisnası”

İstisna süre tanımlamalarının ardından kişi, rapor süreçlerine devam eder.

2.3        Rapor İptal İşlemleri

Sürücü sağlık raporu düzenleyen hekimlerin kendi düzenledikleri ve iptal edebildikleri raporların haricinde, iptal işlemi gerçekleştirilemeyen (Hekimin kurumdan ayrılması, emekli olması, vefatı veya raporun NVÎ’den kullanılmış olması vb.) durumlarda, e-Rapor Sistemi üzerinden oluşturulmuş sürücü raporlarının ÎSM’de görevli Başkan ve Başkan Yardımcıları tarafından iptal işlemi gerçekleştirilir.

ÎSM’de Görevli Kişiler Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)’de;

          Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

          Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

          Görevli Başkan ve Başkan Yardımcıları tarafından rapor iptal işlemi gerçekleştirilebilir.

Hekimler Tarafından İptal Edilebilecek Raporlar

Aile Hekimi, Pratisyen Hekim ve Uzman Hekimler kendi düzenledikleri;

          Kendinden sonra başka bir hekimin rapor düzenlemediği

          NVÎ’den kullanılmamış

          Henüz imzalanmamış durumdaki raporları iptal edebilir.

Komisyon Başkanı Tarafından İptal Edilebilecek Raporlar

Komisyon başkanı olarak belirlenmiş kullanıcılar, komisyon başkanı olduğu komisyonlardaki;

          İmza işlemi tamamlanmış ve iptal edilmek istenen rapora bağlı rapor oluşturulmamış durumdaki raporları

          NVÎ’den kullanılmamış, imza işlemi tamamlanmış durumdaki raporları iptal edebilir.

Kurul Başkanı Tarafından İptal Edilebilecek Raporlar

Sağlık kurulu tanımlamalarında kurul başkanı olarak belirlenmiş kullanıcılar, kurul başkanı olduğu kurullardaki;

          îmza işlemi tamamlanmış ve iptal edilmek istenen rapora bağlı rapor oluşturulmamış durumdaki raporları

          NVÎ’den kullanılmamış, imza işlemi tamamlanmış durumdaki raporları iptal edebilir.

İSM Başkan/Başkan Yardımcıları Tarafından İptal Edilebilecek Raporlar

ÎSM’de Başkan/Başkan Yardımcısı olarak belirlenmiş kullanıcılar;

          Hekimler tarafından düzenlenmiş tüm raporları

          Komisyon tarafından düzenlenmiş tüm raporları

          Hastane sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş tüm raporları

          NVÎ’den kullanılan veya kullanılmayan tüm raporları iptal edebilir.

2.4     Sağlık Kurulu İşlemleri

Sürücü sağlık raporlarının uzman hekim kısmına oluşturulan itirazlarda, kişiler itiraz ettikleri branşlardan sevk edildikleri sağlık kuruluşuna 30 takvim günü içerisinde başvuruda bulunmalıdır. Sürücü rapor itirazı sonrasında hastaneye başvuruda bulunan vatandaşlar başvuruları, sağlık kuruluşundaki sekretarya kullanıcısı tarafından oluşturulur.

İtirazı tek bir branşa ait olan vatandaşlar için, itiraz edilen branşa ait 3 hekimin ve aynı branştan bir hekimin veya başhekim/başhekim yardımcısının yer aldığı kurul tanımı yapılarak 3 hekimli kurul raporu düzenlenir.

İtirazı birden fazla branş olan kişiler için, itiraz edilen branşlara ait hekimlerin olduğu ayrıca Nöroloji, Fizik Tedavi, Ortopedi, Göz Hastalıkları ve Ruh ve Sinir Hastalıkları branşlarına ait hekimlerinin yer aldığı ve kurul başkanının bu hekimler içinden belirlendiği veya başhekim/başhekim yardımcısının olduğu kurul tanımı gerçekleştirilir.

Bölge Hakem hastanesinde de sağlık kurulu işlemleri aynı şekilde gerçekleştirilir. Bölge hakem hastane kararları kesin kararlar olup bu kararlara itiraz oluşturulamamaktadır.

3           Asal Raporları

Asal raporuna ilişkin yapılan itiraz işlemleri e-Rapor Sistemi üzerinden yapılmamaktadır.

Asal raporunun silinmesi işlemi için vatandaşın aile hekimine başvurması gerekmektedir. Aile hekimi yapmış olduğu değerlendirmeye göre e-Rapor Sistemi üzerinden raporu silerek vatandaşı askerlik şubesine yönlendirilir.

4           Durum Bildirir Tek Hekim Raporları

Durum Bildirir Tek Hekim Raporuna yapılan itiraz işlemleri e-Rapor Sistemi üzerinden yapılmamaktadır.

Durum Bildirir Tek Hekim raporunun silinmesi işlemi için vatandaşın aile hekimine/uzman hekime başvuruda bulunması sonrası rapor hekim tarafından yapılan değerlendirmeye göre e- Rapor Sistemi üzerinden silinebilir.

5           Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları

Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporuna yapılan itiraz işlemleri e-Rapor Sistemi üzerinden yapılmamaktadır.

Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunun silinmesi işlemi için vatandaşın kurul hekimine başvuruda bulunması sonrası rapor hekim tarafından yapılan değerlendirmeye göre e-Rapor Sistemi üzerinden silinebilir.

6      Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporları

17      yaş 9 ay üstü için e- Erişkinler îçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu oluşturulma süreci hasta başvuru tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde tamamlanmalıdır. Raporlara itiraz süresi raporun e-imza işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren 30 takvim günüdür. Rapora en fazla 2 defa itiraz edilebilir.

Kurul işlemleri tamamlanmış raporlar için silme ve düzeltme işlemi sadece ISM tarafından e- Rapor Sistemi üzerinden yapılmaktadır. Kurul işlemleri tamamlanmamışsa hastane tarafından silme veya düzeltme işlemi yapılabilir.

7      Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)

17 yaş 9 ay altı için ÇÖZGER oluşturulma süreci hasta başvuru tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde tamamlanmalıdır. Raporlara itiraz süresi raporun e-imza işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren 30 takvim günüdür. Rapora en fazla 2 defa itiraz edilebilir.

Kurul işlemleri tamamlanmış raporlar için silme ve düzeltme işlemi sadece ISM tarafından e- Rapor Sistemi üzerinden yapılmaktadır. Kurul işlemleri tamamlanmamışsa hastane tarafından silme veya düzeltme işlemi yapılabilir.

8      Psikoteknik Raporları

Psikoteknik raporlarının sorgulama, itiraz ve geçerli sebeplerden ötürü iptal işlemleri SHGM’nin yetki verdiği İSM personelleri tarafından gerçekleştirilir. İtiraz kaydı oluşturulan kişilerin henüz psikolog tarafından raporu oluşturulmamış ise oluşturulan itiraz başvurusu silinir. Raporu oluşturulmuş kişilerin itiraz başvurusu ise silinemez. Silme işlemleri resmi yazı ile SHGM’ye iletilir.

9      Yatağa Bağımlı Kişiler îçin Durum Bildirir Tek Hekim Raporu

Seçim dönemleri açılmaktadır. Silme işlemi hekim tarafından yapılabilmekte olup itiraz işlemi e-Rapor Sistemi üzerinden yapılmamaktadır.

10     Askeri Sağlık Kurulu Raporları

Askeri Sağlık Kurulu Raporuna yapılan itirazlar e-Rapor Sistemi üzerinden yapılmamaktadır.

Vatandaş hastaneye raporunun silinmesi için başvuruda bulunur. Hastane tarafından hatalı raporun silinme işlemleri resmi yazı ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne (KHGM) iletilir. KHGM uygunluğu doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz tarafından silinen rapor bilgisi Milli Savunma Bakanlığı’na resmi yazı ile iletilir.

11     Sporcu Raporları

Sporcu Raporları için yapılan itirazlar e-Rapor Sistemi üzerinden yapılmamakta olup ancak rapor düzenleyen hekimler tarafından yapılan değerlendirme ile ilgili raporlar silinebilir.

12     Optik Reçeteleri

Optik Reçete için yapılan itirazlar e-Rapor Sistemi üzerinden yapılmamakta olup silme işlemi ise raporu düzenleyen hekim tarafından yapılır.

13     İstirahat Raporları

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından İstirahat Raporları Sağlık Bakanlığı e-Rapor Sistemi ile 16.01.2019 tarihinde paylaşılmaya başlanmıştır. Vatandaşın istirahat raporlarına ilişkin itiraz/silme/düzeltme talebi için SGK’ya dilekçe ile başvuruda bulunması gerekir. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde herhangi bir işlem yapılmamaktadır.

14     İlaç Kullanım Raporları

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2015 yılı ve sonrası ilaç kullanım raporları Sağlık Bakanlığı e-Rapor Sistemi ile paylaşılmaktadır. Vatandaşın ilaç kullanım raporlarına ilişkin itiraz/silme/düzeltme talebi için SGK’ya dilekçe ile başvuruda bulunması gerekir. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde herhangi bir işlem yapılmamaktadır.

15     Tıbbi Malzeme Raporları

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Tıbbi Malzeme Raporları Sağlık Bakanlığı e-Rapor Sistemi ile 17.05.2019 tarihinde paylaşılmaya başlanmıştır. Vatandaşın tıbbi malzeme raporlarına ilişkin itiraz/silme/düzeltme talebi için SGK’ya dilekçe ile başvuruda bulunması gerekir. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde herhangi bir işlem yapılmamaktadır.